MENU

Terms and Conditions

Obchodní podmínky pro nákup zboží prostřednictvím internetového portálu www.jidlobavi.cz provozovaným panem Jiřím Vosýnkem, IČO: 04164482, se sídlem Herbenova 720/78, 10200 Praha 10 – Hostivař (dále jen „Provozovatel“) (dále jen „Obchodní podmínky“).

I.
Úvodní ustanovení

 1. Provozovatel provozuje a spravuje internetový portál www.jidlobavi.cz (dále jen „www.jidlobavi.cz“).
 2. Tyto Obchodní podmínky upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově ohraničený nákup zboží na internetovém portálu www.jidlobavi.cz (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Provozovatelem a kupujícím (dále jen „Zákazník“).
 3. Zákazníkem se rozumí každá fyzická osoba, která si prostřednictvím www.jidlobavi.cz kupuje či hodlá zakoupit zboží, jenž je na tomto internetovém portálu v daných časových relacích nabízené za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách (dále jen „Zboží“).
 4. Používáním internetového portálu www.jidlobavi.cz Zákazník souhlasí, že byl obeznámen se zněním těchto Obchodních podmínek a svou registrací na www.jídlobavi.cz a/nebo objednáním Zboží souhlasí s jejich zněním v plném rozsahu.
 5. Provozovatel vyvíjí činnost k tomu, aby došlo k uzavření Smlouvy o koupi Zboží mezi Zákazníkem a Provozovatelem, není-li dále v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak.
 6. Provozovatel přímým prodejcem zboží nabízeného na www.jidlobavi.cz a uzavírá se Zákazníkem kupní smlouvu na Zboží za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách.
 7. Provozovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit či doplnit. V takovém případě se Provozovatel zavazuje informovat o této změně Zákazníka vhodnou formou. Obchodní podmínky jsou platné a účinné vždy ve znění zveřejněném a dostupném na internetovém portálu www.jidlobavi.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 8. Tyto Obchodní podmínky jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem jako finálním spotřebitelem a za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy). Nákup zboží za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, není na internetovém portálu www.jidlobavi.cz možný.
 9. Další údaje o Provozovateli jsou zveřejněny na webových stránkách www.jidlobavi.cz v sekci „Kontakty“.

II.
Smluvní vztah Provozovatele a Zákazníka

 1. Provozovatel nabízí prostřednictvím www.jidlobavi.cz zprostředkování prodeje Zboží podléhajícího rychlé zkáze, a to především pokrmů a nápojů, za časových, místních a cenových podmínek uvedených na webové stránce www.jidlobavi.cz.
 2. Zákazník má možnost si za účelem využívání služeb www.jidlobavi.cz vytvořit svůj zákaznický účet, prostřednictvím kterého následně realizuje objednávky Zboží.
 3. Po provedení objednávky Zákazníkem výběrem Zboží a potvrzením pomocí tlačítka „Objednám“ (dále jen „Objednávka“) zašle Provozovatel Zákazníkovi e-mail potvrzující přijetí Objednávky.
 4. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku doručení e-mailu potvrzujícího přijetí Objednávky Zákazníkovi (dále jen „Potvrzení objednávky“). 
 5. V Potvrzení objednávky dle čl. II odst. 4 Obchodních podmínek jsou uvedeny informace o doručení Zboží, zejména přibližný čas, kdy kurýr jídlo doveze přímo před budovu na adresu zadanou Zákazníkem, případně na vybrané odběrové místo vybrané Zákazníkem.
 6. Objednávka není právně závazná a Zákazník nemá žádný nárok na Potvrzení objednávky, koupi či doručení Zboží. Toto platí především pro situace, kdy je již vyčerpána kapacita denní nabídky Zboží, případně Objednávka byla odeslána po ukončení přijímání objednávek pro daný termín.
 7. Do chvíle doručení Potvrzení objednávky Zákazníkovi dle čl. II odst. 4 Obchodních podmínek má Zákazník právo Objednávku zrušit, a to formou odeslání e-mailu s žádostí o zrušení Objednávky na adresu (dále jen „Zrušení objednávky“). Po doručení Potvrzení objednávky Zákazníkovi dle čl. II odst. 4 Obchodních podmínek již Zákazník není oprávněn svou objednávku zrušit či jakkoli upravit a je povinen uhradit cenu za objednané Zboží, respektive jím již uhrazená cena za Zboží mu nebude vrácena.
 8. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za objednané Zboží prostřednictvím platební karty při provedení objednávky na www.jidlobavi.cz, případně uhradit hotově při předání doručeného zboží na sjednaném místě.
 9. Cena za zboží uvedená na www.jidlobavi.cz v okamžiku Objednávky je konečná a zahrnuje kupní cenu zboží a jeho doručení, není-li uvedeno v popisu zboží jinak.
 10.  Zboží je Zákazníkovi doručeno ve vratném zálohovaném obalu (dále jen „Baví miska”), na nějž se vztahuje vratná záloha ve výši 150,- CZK (dále jen „Záloha“). Každý Zákazník je povinen uhradit Zálohu při své první Objednávce na www.jidlobavi.cz. Zákazník má následně možnost:
  1. Baví misku si ponechat a při doručení další budoucí Objednávky na www.jidlobavi.cz tuto použitou Baví misku předat příslušné osobě, která mu předá Zboží, čímž je zproštěn povinnosti hradit Zálohu v rámci této nové Objednávky, nebo
  2. po použití Baví misku vrátit Provozovateli, čímž vzniká nárok Zákazníka na vrácení Zálohy Provozovatelem, a při případné další Objednávce opět uhradit Zálohu.
 11. Dojde-li ke Zrušení objednávky ze strany Zákazníka v souladu s čl. II odst. 7 Obchodních podmínek a cena za objednané zboží byla již ve chvíli Zrušení objednávky odečtena z bankovního účtu Zákazníka, vrátí Provozovatel cenu za objednané Zboží v plné výši na příslušný účet Zákazníka nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne Zrušení objednávky.
 12. Potvrzení o nákupu a daňový doklad za uskutečněnou Objednávku, je Provozovatelem zaslán na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem při provedení Objednávky v rámci Potvrzení objednávky dle čl. II odst. 4 Obchodních podmínek. V případě, že si Zákazník před provedením Objednávky vytvořil na www.jidlobavi.cz svůj zákaznický účet, má také možnost získat potvrzení o nákupu a daňový doklad za každou svou objednávku ve svém zákaznickém účtu.
 13. Zákazník se po potvrzení objednávky zavazuje zboží vyzvednout na adrese a v čase uvedeném v Potvrzení objednávky. V případě, že Zákazník nebude v uvedenou dobu na takto smluveném místě, není Provozovatel povinen objednané Zboží doručit.

III.
Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Veškeré používání internetového portálu www.jidlobavi.cz je bezplatné. Zákazník hradí pouze cenu za Zboží jím vybrané a objednané. 
 2. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle doručení Potvrzení objednávky.
 3. Údaje uvedené Zákazníkem v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. Zákazník je povinen při využívání www.jidlobavi.cz poskytovat a udávat pouze pravdivé, úplné a přesné údaje. V opačném případě nemůže Provozovatel zaručit fungování www.jidlobavi.cz.
 4. Zákazník je povinen při používání www.jidlobavi.cz dodržovat platné právní předpisy.
 5. Provedením objednávky Zákazník prohlašuje, že je plně svéprávný k používání www.jidlobavi.cz a uzavření Smlouvy.
 6. Programové vybavení a další součásti tvořící www.jidlobavi.cz, včetně fotografií zboží, jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící www.jidlobavi.cz. Zákazník není oprávněn při používání www.jidlobavi.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz a fungování www.jidlobavi.cz. www.jidlobavi.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor Provozovatele ani na úkor práv třetích osob, zejména dalších zákazníků, a který je v souladu s jeho účelem.
 7. Zákazník se zavazuje využívat www.jidlobavi.cz pouze pro svou osobní potřebu a nevyužívat www.jidlobavi.cz ani žádnou jeho část pro komerční účely.
 8. Zákazník není oprávněn používat uživatelské účty jiných zákazníků.
 9. Zákazník prohlašuje, že je zákonným držitelem platební karty, kterou využívá k uhrazení Objednávky a že zaplacením ceny za Objednávku neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Objednávky.
 10. Zákazník si je vědom toho, že kliknutím na některé odkazy v rámci www.jidlobavi.cz může dojít k opuštění webových stránek www.jidlobavi.cz a k přesměrování na webové stránky jiného subjektu než Provozovatele.
 11. Zákazník je odpovědný za veškerou škodu, kterou způsobí Provozovateli nebo třetí osobě na základě neoprávněného užití www.jidlobavi.cz.
 12. Zákazník prohlašuje, že si je vědom toho, že veškeré Zboží zakoupené prostřednictvím www.jidlobavi.cz je čerstvé a určené k okamžité spotřebě a není určeno k jakémukoliv skladování či dalším úpravám.
 13. Zákazník je oprávněn u Provozovatele uplatnit právo z vadného plnění, které mu bylo Provozovatelem poskytnuto, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že předmětem objednávky je zboží (jídlo a nápoje) zuživatelné, podléhající rychlé zkáze. Zákazník je povinen doručené Zboží ihned zkontrolovat a zjištěné vady bezprostředně reklamovat příslušné osobě, která mu Zboží předala. Zákazník souhlasí, že na pozdější reklamaci nebude, vzhledem k povaze Zboží, brán zřetel.
 14. Zákazník je povinen se před zahájením užívání www.jidlobavi.cz důkladně seznámit s těmito Obchodními podmínkami a provedením Objednávky zaručuje, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi.
 15. Během vytvoření zákaznického účtu na www.jidlobavi.cz je Zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho zákaznického účtu učiněny.
 16. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu Provozovatele informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití jeho zákaznického účtu či zpřístupnění svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Zákazníkova zákaznického účtu, je Provozovatel oprávněn zákaznický účet Zákazníka zablokovat, případně Zákazníka vyzvat ke změně hesla. Provozovatel neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.
 17. Zákazník užívá www.jidlobavi.cz  na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na www.jidlobavi.cz  jsou pouze ilustrativní.

IV.
Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby objednané zboží bylo Zákazníkovi doručeno včas a v co nejvyšší kvalitě.
 2. Provozovatel nezaručuje neomezený přístup ani neomezené fungování www.jidlobavi.cz.
 3. Provozovatel nezaručuje nezávadnost a bezpečnost webových stránek www.jidlobavi.cz. Provozovatel tak neodpovídá Zákazníkovi za škodu vzniklou při používání www.jidlobavi.cz, včetně škody při stahování obsahu z www.jidlobavi.cz, škody vzniklé přerušením provozu nebo poruchou www.jidlobavi.cz, škody způsobené viry nebo ve spojení se ztrátou dat Zákazníka.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek www.jidlobavi.cz nebo v důsledku užití www.jidlobavi.cz v rozporu s jejím určením.
 5. Provozovatel je oprávněn neustále a kdykoliv monitorovat obsah webových stránek www.jidlobavi.cz, k čemuž je oprávněn využívat i jakékoliv služby třetích stran.
 6. Provozovatel je oprávněn kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka k www.jidlobavi.cz.
 7. Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování.
 8. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností na straně Zákazníka.
 9. Zboží je dostupné pouze do vyčerpání kapacity denní nabídky.
 10. Veškeré informace zveřejňované na www.jidlobavi.cz jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí Provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost.

V.
Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Informace o zpracování osobních údajů Zákazníka Provozovatelem jsou dostupné v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů . Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých osobních údajích.

VI.
Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s používáním www.jidlobavi.cz se řídí právním řádem České republiky. V případě, že by právní vztah vznikající na základě nebo v souvislosti s používáním www.jidlobavi.cz obsahoval mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že jejich vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka, jakožto spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s používáním www.jidlobavi.cz musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou Zákazníkem při provedení Objednávky či v registračním dotazníku. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 4. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15. 6. 2020.

V Praze dne 14. 6. 2020

lžička